Dostawa

 

Poczta Polska

Przedpłata paczka priorytet do 1 kg

14 zł

Pobranie paczka priorytet do 1 kg

20 zł

List polecony priorytet (pojedyncze sztuki np. rajstopy, body.) do 350 g                   

10 zł

Paczkomaty InPost

13 zł

Kurier Pocztex 48

15

Kurier POCZTEX 48 POBRANIE

17

 
 
Czas realizacji zamówienia to czas niezbędny do jego przygotowania + czas dostawy. Jest określony przy każdym produkcie. Czas realizacji zamówień specjalnych ustalamy indywidualnie z klientem.

Zakupy powyżej 500.00 zł wysyłka gratis!

Regulamin


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO obowiazujacy OD 25.12.2014

"www.eBALET.pl"

 

§ 1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Sprzedawca – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Tadeusz Łomnicki ABU-BU Ciąża i Dziecko Sklep/Komis“ z siedzibą na ul. Bohaterów Września 1A/16, 31-620 Kraków, posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP – 6781384233 oraz numer REGON – 356869050 zarejestrowany w ewidencji działalności gosppodarczej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 4727/2007;

 2. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań i nabywania praw, korzystająca ze Sklepu internetowego i dokonująca zakupów za jego pośrednictwem;

 3. Sklep Internetowy – serwis internetowy będący własnością Sprzedawcy dostępny pod adresem www.ebalet.pl;

 4. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

 5. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, określające w szczególności liczbę i rodzaj Towaru, złożone w celu zawarcia Umowy sprzedaży;

 6. Regulamin – niniejszy Regulamin;

 

§ 2 Warunki ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: www.ebalet.pl.

 2. Aby korzystanie ze Sklepu internetowego odbyło się bez zakłóceń i innych nieprawidłowości system teleinformatyczny Kupującego powinien posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową:

  1. Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługa Java Script i plików Cookies

  2. Firefox w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługa Java Script i plików Cookies

  3. Google Chrome w wersji 15 lub nowszej z włączoną obsługa Java Script i plików Cookies

  4. Opera w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługa Java Script i plików Cookies

 

§ 3 Zawarcie umowy

 

 1. Aby dokonać zakupu Towaru prezentowanego w Sklepie internetowym Kupujący powinien za pośrednictwem strony internetowej www.ebalet.pl wybrać Towar, dodać go do koszyka a następnie złożyć zamówienie równocześnie podając wymagane dane osobowe. Niezbędna jest również akceptacja przez Kupującego treści Regulaminu.

 2. Złożenie Zamówienia przez Kupującego stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 3. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma jego potwierdzenie przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres e-mail wraz ze wszelkimi niezbędnym informacjami.

 

§ 4. Wykonanie zamówienia

 

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Towar Kupującemu w terminie od 2 do 5 dni roboczych.

 2. Dostawa odbywa się za pomocą operatora pocztowego. Kupujący ma również możliwość obioru Towaru w siedzibie Sprzedającego.

 3. Ceny Towarów są cenami brutto, podawane są one w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki ceny - w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.

 4. Kupujący zostanie poinformowany o dokładnych kosztach dostawy w trakcie składania zamówienia.

 5. Kupujący ma możliwość uiszczenia zapłaty:

  1. przelewem bankowym ( przedpłata) na numer konta bankowego;  35 1050 1445 1000 0090 6021 7776

  2. przy odbiorze przesyłki (płatność za pobraniem) - należność za przesyłkę pobiera doręczyciel Poczty Polskiej lub kurier firmy, bądź uiszczana jest ona w paczkomacie obsługującym taką funkcję, w momencie odbierania przesyłki.

  3. poprzez system zewnętrznego operatora płatności: Przelewy24.pl (DialCom24.pl Sp. z o.o.) , operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068. Przesyłka zostanie wysłana po potwierdzeniu przez operatora wpłynięcia środków za zamówienie.

  4. O głównych cechach towaru, łącznej jego cenie oraz kosztach i sposobie dostawy Kupujący informowany jest bezpośrednio w trakcie składania zamówienia a następnie w elektronicznym potwierdzeniu, o którym mowa w §3 pkt.3 niniejszego Regulaminu.

  5. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru bez wad.

 


§ 5 Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Kupującemu, będącemu konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. W celu skorzystania z prawa, o którym mowa powyżej Kupujący powinien w terminie 30 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy, złożyć jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie i wysyłać je na adres: Tadeusz Łomnicki ABU-BU Ciąża i Dziecko Sklep/Komis, ul. Bohaterów Września 1A/16, 31-620 Kraków.

 3. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich otrzymanych od Kupującego płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę),  niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 7. Kupujący zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru na adres: Tadeusz Łomnicki ABU-BU Ciąża i Dziecko Sklep/Komis, ul. Bohaterów Września 1A/16, 31-620 Kraków niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 9. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

§ 6 Reklamacje

 

 1. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania towaru.

 2. Kupujący składa reklamację w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: Tadeusz Łomnicki ABU-BU Ciąża i Dziecko Sklep/Komis, ul. Bohaterów Września 1A/16, 31-620 Kraków, podając dokładnie swoje dane, dane reklamowanego towaru, datę wydania towaru, datę stwierdzenia wady oraz opisując szczegółowo istotę wady.

 3. Sprzedawca zajmie stanowisko w sprawie reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację i wskaże, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub poinformuje o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

   

  § 7 Przetwarzenie danych osobowych

 

 1. W celu rejestracji w Serwisie Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych, oznaczonych jako obowiązkowe. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy o świadczenie usługi droga elektroniczną (utrzymanie konta w Serwisie), w celu wykonania Usługi (realizacji zamówienia) oraz w innych celach, do jakich upoważnia eBalet.pl ustawa o ochronie danych osobowych oraz ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Inne dane, które nie są niezbędne do realizacji usług na rzecz Kupującego mogą być przetwarzane za jego zgodą.

 3. Podanie danych jest dobrowolne, a Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 4. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 5. Rejestrujemy adresy IP każdorazowego logowania do serwisu / rejestracji oraz IP złożonego zamówienia.

 6. Administratorem danych osobowych Klientów jest firma Abu-Bu Sklep/Komis Tadeusz Łomnicki z siedzibą w Krakowie. 

§ 8 Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu internetowego. Jest on powszechnie dostępny na stronie www.ebalet.pl, co umożliwia Kupującemu pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Sprzedawca.

 2. Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014r.

 3. Sprzedawca dokonując zmian treści regulaminu zobowiązany jest do zamieszczenia o tym informacji na stronie internetowej Sklepu. Zmiana regulaminu nie będzie wywierać skutków w stosunku do zawartych transakcji oraz transakcji będących w trakcie realizacji.

 4. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego oraz odpowiednie przepisy innych ustaw a w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

 5. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, lub w związku z nimi, będą rozwiązywane w sposób polubowny. Gdyby w terminie 30 dni od powstania sporu, próby polubownego rozwiązania nie doprowadziły do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym. Konsument ma również prawo korzystać z oferowanej mu przez odpowiednie instytucje pomocy prawnej, w tym przez organizacje konsumenckie czy miejskich lub powiatowych rzeczników praw konsumentów. Wykaz instytucji znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (www.uokik.gov.pl)

 6. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

 

 


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
obowiazujący DO 25.12.2014

"www.eBALET.pl"

 

§ 1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Sprzedawca – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Tadeusz Łomnicki ABU-BU Ciąża i Dziecko Sklep/Komis“ z siedzibą na ul. Bohaterów Września 1A/16, 31-620 Kraków, posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP – 6781384233 oraz numer REGON – 356869050 zarejestrowany w ewidencji działalności gopspodarczej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 4727/2007;

 2. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań i nabywania praw, korzystająca ze Sklepu internetowego i dokonująca zakupów za jego pośrednictwem;

 3. Sklep Internetowy – serwis internetowy będący własnością Sprzedawcy dostępny pod adresem www.ebalet.pl;

 4. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

 5. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, określające w szczególności liczbę i rodzaj Towaru, złożone w celu zawarcia Umowy sprzedaży;

 6. Regulamin – niniejszy Regulamin;

§ 2 Warunki ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: www.ebalet.pl.

 2. Aby korzystanie ze Sklepu internetowego odbyło się bez zakłóceń i innych nieprawidłowości system teleinformatyczny Kupującego powinien posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową:

  1. Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługa Java Script i plików Cookies

  2. Firefox w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługa Java Script i plików Cookies

  3. Google Chrome w wersji 15 lub nowszej z włączoną obsługa Java Script i plików Cookies

  4. Opera w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługa Java Script i plików Cookies

 

§ 3 Zawarcie umowy

 1. Aby dokonać zakupu Towaru prezentowanego w Sklepie internetowym Kupujący powinien za pośrednictwem strony internetowej www.ebalet.pl wybrać Towar, dodać go do koszyka a następnie złożyć zamówienie równocześnie podając wymagane dane osobowe. Niezbędna jest również akceptacja przez Kupującego treści Regulaminu.

 2. Złożenie Zamówienia przez Kupującego stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 3. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma jego potwierdzenie przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

 4. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Kupującego potwierdzenia, o którym mowa powyżej.

 

§ 4. Wykonanie zamówienia

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Towar Kupującemu w terminie od 2 do 5 dni roboczych.

 2. Dostawa odbywa się za pomocą operatora pocztowego. Kupujący ma również możliwość obioru Towaru w siedzibie Sprzedającego.

 3. Ceny Towarów są cenami brutto, podawane są one w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki ceny - w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.

 4. Kupujący zostanie poinformowany o dokładnych kosztach dostawy w trakcie składania zamówienia.

 5. Kupujący ma możliwość uiszczenia kwoty:

 a. przelewem bankowym ( przedpłata) na numer konta bankowego;  

   35 1050 1445 1000 0090 6021 7776

 b. przy odbiorze przesyłki (płatność za pobraniem) - należność za przesyłkę pobiera doręczyciel Poczty Polskiej lub kurier firmy, bądź uiszczana jest ona w paczkomacie obsługującym taką funkcję, w momencie odbierania przesyłki.

c. poprzez system zewnętrznego operatora płatności: Przelewy24.pl (DialCom24.pl Sp. z o.o.) , operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068. Przesyłka zostanie wysłana po potwierdzeniu przez operatora wpłynięcia środków za zamówienie.§ 5 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupujący, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje na podstawie Ustawy z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 nr 22 poz. 271) prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny.

 2. W celu skorzystania z prawa, o którym mowa powyżej Kupujący powinien złożyć w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru stosowne oświadczenie na piśmie i wysyłać je na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument jest zobowiązany do zwrotu zakupionego towaru na adres: eBalet, os. Bohaterów Września 1A/16, 31-620 Kraków a Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

 

§ 6 Reklamacje

 1. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji towaru w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia jego niezgodności z umową nie później jednak niż w terminie 2 lat od wydania towaru. Kupujący może żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W takiej sytuacji ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy. Od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna.

 2. Reklamacje należy kierować na adres Sprzedawcy - ul. Bohaterów Września 1A/16, 31-620 Kraków.

 3. Sprzedawca zobowiązany jest ustosunkować się do żądania złożonego w reklamacji w terminie 14 dni.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu internetowego. Jest on powszechnie dostępny na stronie www.ebalet.pl, co umożliwia Kupującemu pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Sprzedawca.

 2. Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2013r.

 3. Sprzedawca dokonując zmian treści regulaminu zobowiązany jest do zamieszczenia o tym informacji na stronie internetowej Sklepu. Zmiana regulaminu nie będzie wywierać skutków w stosunku do zawartych transakcji oraz transakcji będących w trakcie realizacji.

 4. W kwestiach pominiętych przez treść regulaminu odpowiednie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16 poz. 93) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. U. z 2002r. nr 141 poz. 1176), jak również ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012r. poz. 1225 j. t.).